Математика – задаци за увежбавање (друго полугод. III разр.)

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ

1. Израчунај:

75 : 3 =        64 : 4 =        78 : 6 =        96 : 8 =

72 : 4 =        59 ∙ 6 =        49 ∙ 5 =        95 ∙ 7 =

74 ∙ 4 =        37 ∙ 3 =        56 : 2 =        91 : 7 =

65 : 5 =        84 : 3 =        87 : 3 =        8 ∙ 73 =

9 ∙ 37 =        6 ∙ 57 =        5 ∙ 64 =        84 ∙ 6 =

 

2. Одреди  вредност  израза: 812 – 74 ∙ 9  =

 

3.  Запиши  математички  израз  и  одреди  његову  вредност:

a) Разлику  бројева  367  и  292  увећај  7  пута.

б) Осам  пута  увећај  збир  бројева  19  и  20.

в) Разлику  бројева  126  и  37  увећај 6 пута.

 

4. У  продавници  намештаја  првог  дана   је  на  5 камиона  довезено  по  39  столица,  а  другог  дана  је  на 4  камиона  стигло  по  38  столица.  Колико  је  сада столица  у  продавници?

 

5. Златко  има  84  динара, а  његов  брат  6  пута  мање.  Колико  новца  имају  заједно?

 

6.   96  динара  кошта  4 метра  платна.   Колико  се  платна  може  купити  за  72  динара?

 

7. Израчунај:

996 : 2 =    792 : 4 =    891 : 9 =    807 : 3 =    520 : 8 =

742 : 7 =    825 : 5 =    440 : 8 =    658 : 2 =    306 : 9 =

312 : 8 =    642 : 6 =    888 : 4 =    546 : 3 =    462 : 7 =

942 : 6 =    812 : 7 =    531 : 3 =    430 : 5 =    576 : 6 =

508 : 4 =    768 : 8 =    792 : 6 =    704 : 8 =    825 : 3 =

548 : 4 =    387 : 9 =    994 : 7 =    744 : 8 =    592 : 4 =

 

8. Запиши  математички  израз  и  одреди  његову  вредност:

a) Од  производа  бројева  246  и  4  одузми  количник  бројева  956  и  4.

б) Разлику  бројева  376  и  188  увећај  3  пута.

в) Количник  бројева  531  и  3  увећај  5  пута.

9. На  паркингу  је  168  аутомобила  и  87  бициклова.  Колико  точкова  има  укупно?

 

10. Количнилк  бројева  312  и  8  увећај  њиховом  разликом.

11. 210  килограма  кромпира  треба  претоварити  у  6  једнаких  џакова.  Колико  ће  кромпира  стати  у  3  џака?

 

12. Три  метра  тканине  стаје  372  динара.  Колико  стаје  7  метара  исте   тканине?

 

13.  Основци  и  студенти  посадили  су  756  садница  бора.  Колико  су  садница  засадили  основци,  а  колико  студенти,   ако  су  студенти  засадили  три  пута  више  садница  од  основаца?

 

14. На  екскурзију  су  пошла  4  одељења  која  имају  32, 31, 29  и  36  ученика.  Сви  ученици  ће  бити  смештени  у  8  једнаких  соба.   Колико  ће  ученика  бити  у  свакој  соби?

ГЕОМЕТРИЈА

1. Израчунај  обиме:

а)  правоугаоника                         б)  квадрата

1.   а = 26 мм      б = 38 мм          1. а = 128 мм

2.   а = 65 цм      б = 39 цм           2. а = 75 цм

3.   а = 16 мм      б =37 мм           3.  а = 27 цм

 

2. Школска  табла облика правоугаоника дужине 205 цм и ширине 118 цм по ивицама је  заштићена лименом  траком. Израчунај дужину те траке.

 

3. Двориште  облика  квадрата  чија   је  страница  9 м  треба  оградити  са  свих страна.   Израчунај  дужину  ограде.

 

4. За  слику  дужине  106 цм  и  ширине  47 цм  треба  израдити  рам  од  летвица.     Колико  је  летвица  потребно  да  се  израде  рамови  за  три  такве  слике?

 

5. Колика  је  дужина  странице  квадрата  чији  је  обим  792 цм?

 

6. Башту дужине 16 м и ширине 8 м треба оградити жицом. Колико је жице потребно?

 

7. Три  странице  једног  квадрата  имају  дужину  201 цм.   Колики  је  обим  тог квадрата?

 

8. Дужина  правоугаоника  је  171 цм, а  ширина  је  три  пута  мања  од  дужине. Израчунај  обим  тог  правоугаоника.

 

9. Нацртај  правоугаоник  дужине  63 мм  и  ширине  34 мм и  израчунај његов  обим.

 

10. Нацртај  квадрат  чија  је  страница  58 мм  и  израчунај  његов  обим.

 

11. Ширина  правоугаоника  је  86 цм, а  дужина  је  за  27 цм  краћа. Израчунај обим  тог  правоугаоника.

 

12. Тепих  дужине  5 м,  а  ширине  3 м  треба  порубити  украсним  концем. Колико  је  конца  потребно  за  порубљивање  целог  тепиха,  ако  се  1 м  тепиха  украси  са  4 м  конца?

 

13. Две  странице  квадрата  имају  дужину  184  мм.  Колики  је  обим  тог  квадрата?

 

14. Паркинг  дужине  39 м  и  ширине  18 м  треба  оивичити  украсним  каменом. Колико  је      каменова  потребно  за  цео  паркинг,  ако  је  за  1 м  потребно  утрошити  5  комада?

 

15. Нацртај  правоугаоник  чија  је  ширина  18 мм,   а  дужина  три  пута  већа  и  израчунај  његов обим.

 

16. Нацртај  квадрат  чији  је  обим  1 дм 8 мм .

 

17. Нацртај  квадрат  и  израчунај  његов  обим,   ако  му  је  страница  7  пута  мања  од   224     мм.

 

18. Која  фигура  има  већи  обим  и  за  колико:  правоугаоник  дужине  136 мм  и  ширине  74 мм,  или  квадрат  чија  је  страница  196 цм?

 

19. Летвицама  треба  украсити  ивице  врата  дужине  195 цм  и  ширине 58  цм. Колико  је  летвица      потребно  за  украшавење  двоје  таквих  врата?

 

20. Две  странице  квадрата  имају  укупну  дужину  164 дм.  Колики  је обим тог квадрата?

 

21. Обим  правоугаоника  је  146 цм,  а  његова  дужина  је  42 цм. Колика је његова  ширина?

 

22. Дужина  правоугаоника  је  четири  пута  мања  од  његовог  обима који износи  232 цм.   Колика  је  ширина  тог  правоугаоника?

 

23. Ширина  правоугаоника  је  38 мм,  а  обим  тог  правоугаоника  је  пет пута  већи.  Колика  је  дужина  тог  правоугаоника?

 

24. Четири  једнака  квадрата  чине  један  велики  квадрат. Израчунај  обим  тог  великог      квадрата, ако  је  страница  мањег  квадрата  73 мм.

 

25. Превоугаоник  има  дужину  56 мм  и  ширину  28 мм. За  колико је мањи обим  другог  правоугаоника  чије  су  странице  за  15 мм  краће?

 

26. Дат  је  квадрат  чија  је  страница  45 мм.  За  колико  је  већи  обим   другог  квадрата  чија  је  страница  дужа  за  7 мм?

 

ПИСМЕНО САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ

1. Број  341  увећај збиром  бројева  74  и  539.

 

2. Збир  бројевa  524  и  198  увећај  за  99.

 

3. Од збира бројева 276 и 589 одузми разлику бројева 702 и 547, па добијен резултат увећај бројем 365.

 

4. Збиру  бројева  47  и  264  додај  збир  бројева  196  и  65.

 

5. Бора  је  уштедео  217  динара.  Маја  145  динара,  а  Цвета  за  59  динара    више  од  Боре.  Колико  су  новца  уштедели  заједно?

 

6. Први  сабирак  је  збир  бројева  156  и  255,   а  други  је  за  87  већи  од  првог.  Одреди  збир.

 

7. Радници  су првог  дана  ископали  188 м  канала,  другог  дана  за  64 м  више  него  првог,   а  трећег  дана  за  36 м  више  него  првог  и  другог  заједно.   Колико  су  метара  канала  ископали  радници  за  три  дана?

 

8. У првој  кутији  је  136  салвета,   у  другој  је  за  78  више,  а  у  трећој  као  у  првој  и  другој  заједно. Колико  је  салвета  у  све  три  кутије?

 

9. На  месту  звездица упиши  одговарајуће  цифре, тако да  збир  буде  тачан:

а)    2    *    4                                      б)    3  4  2

+    3    5    *                                        +   *  *   *

9     2   7                                             9  7  5

 

10. Сабери  писмено:

a)      124 + 85 + 278 + 159 + 56 + 127 =

b)      96 + 254 + 136 + 108 + 78 =

 

11. Попуни  таблицу:

 

1.сабирак       248      357      379      528      476

2.сабирак       176      443      264      396      497

Збир

 

12. Одреди  збир  бројева  већих  од  123,   а  мањих  од  130.

 

13. Одреди  збир  парних  бројева  већих  од  111,  а  мањих  од  121.

 

14. Марија  има  368  динара,  а  Ивана  за  248  динаре  више  од  Марије.  Колико  новца  имају  заједно?

 

15. Саша  је  првог  дана  прочитао  124,  а  другог  дана  138  страница  књиге  која  има  750  страница.   Колико  му  је  остало  да  прочита?

 

16. Уместо  звездица  упиши  одговарајуће  цифре:

 

а)    6  3  5              б)    4  7  3                 ц)         8  *  6

–  *  *  *                      + *  2  *                            –  *  5  *

2   0 2                       9  *  9                              1 2  4

 

17. Бојан  је  пошао  у  град  са  804  динара.  Колико  му  је  новца  остало  ако  је  купио  кошуљу  за  255  динара  и  панталоне  за  389  динара?

 

18. Марко  је  офарбао  904 цм  ограде,   а  Ненад  за  376 цм  мање.  Колико  је  офарбао  Ненад?

 

19. Збир  бројева  497  и  357  умањи  за  179.

 

20. Разлику  бројева  1000  и  713  умањи  разликом  бројева  926  и  797.

 

21. Разлику  бројева  851  и  687  увећај  за  збир  бројева  179  и  197.

 

22. У две  фабрике  ради  764  радника,  а  у  другој  фабрици  ради  136  радника  више  него  у  првој.  Колико  радника  ради  у  првој,   а  колико  у  другој  фабрици?

 

23. За  колико  је  збир  бројева  477  и  198  већи  од  њихове  разлике?

 

24. Шта  је  веће  и  за  колико: збир  бројева  156  и  239  или  разлика  бројева  980  и  293?

 

25. У продавници намештаја су биле 943 столице. Првог  дана је продато 458 столица, а другог дана за 299  столица мање. Колико је столица остало  у  продавници  намештаја непродато?

 

26. Први сабирак је збир бројева 279 и 309, а други сабирак је за 166 мањи од првог. Одреди збир.

 

27. Збир бројева 274 и 489 умањи њиховом  разликом.

 

28. Од 919 ученика једне школе 367 ученика је уређивало  двориште, а 145 ученика школску зграду. Колико ученика није учествовало у акцији  уређења?

 

29. Одреди  збир  бројева  који  се  налазе  између  163  и  168.

 

30. Израчунај:

 

207        169        346          86         167         315

198        134          77        153           94           63

45        297          93        409         259         147

+376          84        156          31           75           58

+153     + 128     +273       +148         241

+  188

 

31. Од  збира  бројева  258,  66,  149,  378  и  147  ођузми  589.

 

32. За колико треба увећати разлику бројева 715 и 288 да се добије 1000?

 

33. За колико треба смањити збир бројева 115 и 288 да се добије 300?

 

34. Жељко  је  у  банци  имао  865  динара.   Једнога  дана  је  из  банке  узео 247  динара,  а  другог  дана  186  динара. Колико  новца  у  банци  сада  има  Жељко?

 

35. Који  је  број  за  247  већи  од  разлике  бројева  501  и  377?

 

36. Пронађи  три  троцифрена  броја  чији  је  збир  543  тако  да  ниједан  од  њих  нема  цифру  0.

 

37. У  осам  гајби  је  било  по  48  кг  рибе,  па  је  од  тога  укупно  продато  174  кг.  Колико  је  килограма  рибе  остало?

 

38. Збир  два  броја  је  617,  а  један  од  сабирака  је  за  78  мањи  од   325.  Одреди  други  број.

 

39. У једном  реду  је  146  воћака,   у  другом  је  208,   а  у  трећем  реду  је  за  29  воћака  мање  него  у  првом.  Колико  је  воћака  у  другом  и  трећем  реду  укупно?

 

40. У фабрици  са  1 000  радника  у  првој  смени  ради  287  радника,  у  другој  смени  за  76  радника  мање  него  у првој.  Колико  радника  ради  у  трећој  смени?

 

41. У фабрици  са  900  радника  у  првој  смени  ради  345  радника,  у  другој  смени  за  36  радника  више  него  у првој.  Колико  радника  ради  у  трећој  смени?

 

42. Попуни  таблицу:

умањеник:     709      348      159      399      253

умањилац:     188      476      678      377      187

разлика:

 

43. Попуни  таблицу:

1. сабирак      415      304      373      529      349

2. сабирак      187      578      486      196      558

збир

 

44. Разлику бојева 457 и 178 увећај за 549.

 

45. Збиру  бројева  474  и  387  додај  њихову  разлику.

 

46. Збир  бројева  518  и  279  умањи  њиховом  разликом.

 

47. У четири  сандука  је  било  753  кг  робе.  У првом  сандуку  је било  246  кг,      а  у  другом  189  кг.  Колико  је  килограма  робе  у четвртом  сандуку,   ако  је  у  трећем  87  кг?

 

48. Светлана  је  купила  хаљину  за  415  динара  и  кошуљу  187  динара јефтинију  од  хаљине.  Колико  је  новца  потрошила?

 

49. Који  је  збир  већи  и  за  колико:  бројева:  156,  87,   294  и  165  или  бројева: 49,   176,  137,  59  и  98?

 

50. Бојан  је  прочитао  187  страница  књиге  која  има  712  страница.  Колико  му  је  остало  да  прочита,  ако  се  на  74  странице  налазе  слике?

 

51. Аутомобил  је  првог  дана  прешао  219  км,  а  другог  дана  за  73  км  мање  него  првог.  Остало   је  да  пређе  још  116  км. Колика  је  дужина  целог  пута  који  тај  аутомобил  треба  да  пређе?

 

52. Станко  је  убрао  325  јабука,  а  његова  сестра  Марија  убрала  је  129  мање  од  њега.  Њихов  друг Марко  је  убрао  105  јабука  више  од  Марије.   Колико  су  јабука  убрали  Марија  и  Марко?

 

53. На  почетној  станици  је  било  173  путника  у  возу.  На  првој  станици  изашло  је  из  воза  67  путника,  а  ушло  је  52.  На  другој  станици  број  путника  се  повећао  за  47.  На  трећој  станици  из  воза  је  изашло  32  путника  више  него  што  је  до  тада  укупно  ушло.  Колико  је  путника  стигло  на  крајњу  станицу?

 

54. Приколица  натоварена  кречом  има  масу  од  527  кг.  Колико  је  креча  остало неутоварено  са  гомиле  где  је  било  732  кг,  ако  је  маса  празне  приколице  150  кг?

 

55. Богдан је у банци имао 865 динара. Једног дана је подогао 247 динара, а другог дана за 89 динара више него првог. Колико му је новца остало у банци?

 

56. Колико  треба  додати  разлици  бројева  715  и  283  да  би  добили  број  923?

 

57. У једној  школи  је  215  ученика  учило  енглески  језик,  немачки  за  57 ученика  мање  него  енглески,  а  француски  језик  је  учило  159  ученика  више  него  немачки.  Колико  је  ученика  у  тој  школи  учило  стране  језике?

 

58. 0д  943  садница  једног  расадника  првог  дана  је  продато  458  комада,  а другог  дана  за  164  садница  мање  него  првог. Колико  је  садница остало  у  расаднику?

 

59. У кутији  је  726  зелених,  белих  и  црвених  кликера.  Ако  се  из  кутије  узме  149  зелених  кликера  остаће  их  јог  27.   Колико  је  белих  кликера,  ако  је  црвених  358?

 

60. Сабери  следбеник  броја  217,  половину  броја  338,  претходник  броја  140  и  највећи  непаран  број  треће  стотине.

 

61. У возу је било 438 путника. На првој станици је ушло  у воз 147 путника, а изашло је 74 путника мање него  што је ушло. Колико је путника наставило             путовање?

 

62. Из  магацина  је  одвезено  у  продавнице  368  пари  ципела,  а  остало  је  134  пара  више  него  што  је  одвезено.   Колико  је  пари  ципела  било  у  магацину?

 

63. Из  магацина  је  одвезено  у  продавнице  277  пари  ципела,  а  остало  је  34  пара  мање  него  што  је  одвезено.   Колико  је  пари  ципела  било  у  магацину?

 

64. У врту  је  568  лала.  Црвених  и  жутих  је  заједно  276,  а  белих  и  жутих  је  заједно  446.   Колико  је  лала  сваке  боје  у  врту?

 

65. У врту  је  457  лала.  Црвених  и  жутих  је  заједно  267,  а  белих  и  жутих  је  заједно  364.   Колико  је  лала  сваке  боје  у  врту?

 

66. Горани  су  планирали  да  посаде  782  саднице  бора.  Прве  недеље  су  требали  да  посаде  590  садница, али  су  посадили  за  57  мање.  Колико  им  је  садница  остало  да  посаде?

 

67. Горани  су  планирали  да  посаде  802  саднице  бора.  Прве  недеље  су  требали  да  посаде  455  садница, али  су  посадили  за  57  више.  Колико  им  је  садница  остало  да  посаде?

 

68. Једна  школа  има  856  особа.   Запослених  радника  је  58,  а  ученика  је  7  пута  више. Колико  је  ученица  у  тој  школи?

 

69. У три  села  је  670  кућа.   Колико  је  кућа  у  сваком  селу,  ако  је  у  првом  и  другом  укупно  463,  а  у  другом  и  трећем  436?

 

70. У две кутије је било 756 креда. Из прве кутије је  продато свих 368, а из друге 154 креде. Колико је  креда остало у другој кутији?

 

71. У три  села  је  760  кућа.   Колико  је  кућа  у  сваком  селу,  ако  је  у  првом  и  другом  укупно  445,  а  у  другом  и  трећем  562?

 

72. Збир три броја је 925. Први број је за 148 мањи  од 526, а други је за  134 већи од првог. Који је  трећи број?

 

73. У 4  сандука  је  упаковано  525 кг  робе.  У првом  сандуку  је било  128 кг,   у  другом  27 кг  мање  него  у  првом,  а  у    трећем  84 кг  мање  него  у  прва  два  заједно.  Колико  је  робе у четвртом  сандуку?

ТРОУГАО

1. Нацртај  правоугли  троугао чија  је  страница  а = 19 мм, а страница ц = 37  мм.  Какав  је  троугао  настао  према дужини  страница?

2. Нацртај  троугао  чија  је  страница а  =  45 мм  и  ц  = 18 мм. Какав  је троугао  настао?

3. Нацртај два једнакоcтранична троугла чија је заједничка страница  а  =  34 мм.

4. Нацртај  тупоугли  троугао  чија  је  основа  35 мм, а  један крак 15 мм.

5. Нацртај и обележи троугао АМС и израчунај његов обим ако знаш да је а= 20 мм,    б= 4цм 4мм, ц = 37 мм.

6. Нацртај  једнакокраки  троугао  ПРС  чија  је  страница а= 19 мм и с=3 цм 6 мм  и  израчунај  његов обим.

7. Нацртај једнакостранични троугао АДМ чија је страница а=39 мм и израчунај његов обим.

8. Нацртај  троугао  чије  су  странице: а=3 цм,  б=4 цм  ц=5 цм.

9. Нацртај  једнакокраки  троугао  чији  је  обим  118 мм,   а основа  има  дужину  28 мм.

10. Који троугао има већи обим и за колико: једнакостранични са страницом  а= 3цм 9 мм или једнакокраки чије су странице  а= 28 мм, ц= 43 мм?

11. Обим једнакостраничног троугла је 104 мм, Нацртај тај троугао.

12. Дат  је  троугао  АБЦ  са  страницама:  а= 48 мм,  б= 36 мм  и  ц= 24 мм    и  троугао  ДЕФ  чија  је  свака  страница  краћа  за  5 мм  од  страница  претходног  троугла.

а) Нацртај  те  троуглове.

б) За  колико  је  обим  првог  троугла  већи  од  обима другог  троугла?

ПИСМЕНО МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ

1. Израчунај:

а)                    б)                       ц)                     д)

500 : 4=          966 : 7=             522:3=             980 : 7 =

552 : 8=          676 : 2=             516:2=             696 : 8 =

828 : 4=          897 : 3=             928:8=             891 : 9=

675 : 7=          868 : 4=             990:60=           705 : 5=

495 : 5=          978 : 6=             648:60=           658 : 2=

 

2. Запиши  математички  израз  и  одреди  његову  вредност:

а)  Први  сабирак  је  196,  а  други  је  4  пута  већи.  Одреди  збир.

б)  Умањилац  је  79,  а  умањеник  је  9  пута  већи. Одреди  разлику.

ц)  Израчунај  троструку  разлику  бројева  902  и  756.

д)  Који  је  број  4  пута  већи  од  збира  бројева  76  и  89?

е)   Умањилац  је  184,   а  разлика  је  пет  пута  већа од умањиоца. Одреди умањеник.

ф)  Збир  је  557,  а  први  сабирак  је  3  пута  већи  од  броја  89.Одреди  други  сабирак.

г)  Производ  бројева  278  и  3  умањи  бројем  два  пута  већим  од  196.

 

3. Израчунај:

а)                        б)                          ц)                      д)

546 : 3=              996 : 2=                430 : 5=            942 : 6=

792 : 6=              306 : 9=                658 : 2=            810 : 6=

891 : 3=              520 : 8=                531 : 3=            889 : 7=

812 : 7=              744 : 8=                548 : 4=            522 : 6=

508 : 4=              704 : 8=                642 : 6=            776 : 8=

 

4. Количник  бројева  588  и  3  увећај  за  њихов  збир.

 

5. Запиши  математички  израз  и  одреди  његову  вредност:

а)  Један  сабирак  је  702,  а  други  је  три  пута  мањи. Одреди  збир.

б)  Разлику  бројева  л  000  и  64  умањи  8  пута.

ц)  Удвостручи  количник  бројева  957  и  3.

д)  Одреди  количник збира бројева 475 и 389 и разлике  бројева  232  и  226.

е)  Количник  бројева  752  и  8  увећај  за  њихову  разлику.

ф)  Троструки  количник  бројева  855  и  5  увећај  за  њихов  седмоструки  количник.

г)  Разлику  бројева  1  000  и  348  умањи  2  пута.

 

6. Израчунај:

а)                     б)                    ц)                   д)

943:6=             483:7=             462:6=           927:3=

860:4=             693:7=             742:7=           801:6=

507:3=             294:3=             872:8=           700:5=

956:4=             552:8=             798:6=           888:3=

942:6=             608:8=             930:6=           603:9=

 

7. Количник  бројева  588  и  6  увећај  за  њихов  збир.

 

8. Производ  бројева  5  и  186  умањи  два  пута.

 

9. Троструки  количник  бројеве  882  и  6  умањи  за  189,

 

10. Одреди  количник  збира  бројева  475  и  389  и  разлике  бројева  23?    и  226.

 

11. Делилац  је  разлика  бројева  411  и  408,  а  дељеник  је  производ  бројева  6  и  139.  Одреди  количник,

 

12. Одреди  разлику  производа  бројева  4  и  139 и броја 89.

 

13. Збир  је  3571   а  први  сабирак  је  шест  пута  већи од  другог. Одреди сабирке.

 

14. Одреди  вредност  израза:

а)  (129  +  660 : 5)  –  99  =

б)   (1  000  –  238)  :  ( 81  –  78 ) =

ц)   801 : 3   +  139 ∙  4  =

 

15. Зорица  је  уштедела  816  динара,  Мира  4  пута  мање  од  ње,   а  Биљана  3  пута  више  од  Мире.

а)  Колико  су  новца  уштеделе  Мира  и  Биљана?

б)  Колико  су  те  три  девејчице  уштеделе  заједно?

 

16. Ивица  је  сакупио  581  поштанску  маркицу,  а  његов  млађи  брат  7 пута  мање  од  њега.  Колико  маркица  имају  заједно?

 

17. У првом  разреду  једне  школе  је  5  одељења.  У 4  одељења  је  једнак  број  ученика,  а  у  петом  одеИјењу  је  33  ученика. Колико је ученика  у  сваком  од  она  4  одељења, ако  је  149   првака?

 

18. Разлику  бројева  703  и  679  увећај  пет  пута.

 

19. Разлику  бројева  308  и  99  увећај  три  пута.

 

20. У  фабрици  са  1  000  радника  ради  се  у  4  смене. У прве  три смене  је  једнак  број  радника,  а  у  четвртој  смени  је  205  радника.  Колико радника  ради  у  свакој  од  прве  три  смене?

 

21. Умањилац  је  72,   а  умањеник  је  9  пута  већи. Одреди  разлику.

 

22. У  једном  ормару  школске  библиотеке  су  154  књиге,  у  другом два пута  више,  а  у  трећем  за  22  књиге мање  него  у  другом.  Колико  је  књига  у  све  три  ормара ?

 

23. У фабрици  је  за  сат  времена  прерађено  388 кг  грашка  и  конзервирано  у мање  и  веће  конзерве.   У 37  мањих  конзерви  било је  по  4 кг  грашка,  а  преостала  количина  конзервирана  је  у  веће  конзерве  од  5 кг.   Колико  је  било потребно  великих  конзерви?

 

24. У  једном  руднику  рудари  раде  у  три  смене.   У  првој  смени  ради  126  рудара,  у  другој  смени  четири  пута  више,  а  у  трећој  смени  ради  два  пута  мање  рудара  него  у  првој  и  другој  смени  заједно.  Колико  рудара  ради  у  том  руднику?

 

25. Количник  бројева  896  и  7  увећај  5 пута.

 

26. 420  литара  нафте  распоређено  је  у  шест  једнаких  буради  и  још  у  једно  буре од  150  литара.  Колико  је  нафте  стало  у  свако  од  6  буради?

 

27. Одреди  половину  производа  бројева  4  и  139.

 

28. Количник  бројева  931  и  7  увећај  5  пута.

 

29. Број  942  умањи  количником  бројева  885  и  3.

 

30. Борко  је  сакупио  810  маркица.  У први  албум  је  ставио  279,  а  у  други  три  пута  мање.   Колико  му  је  маркица  остале  ван  албума?

 

31. У  магацин  је  првог дана  стигло  373  кг  кромпира, а  другог  дана  за  22  кг  више.  Сав  кромпир  је  распоређен  у  6  једнаких  сандука.  Колико  је  кромпира  у  једном  сандуку?

 

32. На  првој  полици  је  176  књига,  на  другој  два  пута  више  него  на  првој,  а  не  трећој  полици  је  68  књига  мање  него  на  другој.  Колико  је  књига  на  другој  и  трећој  полици?

 

33. Аца је имао 377 динара, па је од маме добио још  395 динара. Сав новац            ће дати за зимовање које  плаћа у шест једнаких рата. Колико износи једна  рата зимовања?

 

34. Три  пута  умањи  производ  бројева  149  и  6.

 

35. У две  фабрике  ради  528  радника,  а  у    првој  фабрици  ради  84  радника  мање  него  у  другој.  Колико  радника  ради  у  првој,  а  колико  у  другој  фабрици?

 

36. Из  два  града,  један  другом  у  сусрет  пошла  су  два  воза.  Први  је  прешао  522  км,  а  други  за  трећину  мање  него  први  у тренутку  када  су  се  срели.  Колико  су  удаљени  ти  градови  један  од  другог ?

 

37. На  изложби  цвећа  појавило  се  547  посетилаца  током  првог  дана.  Следећег дана  било  је  159  посетилаца  мање  него  претходног  дана.          Трећег дана  било  је  три  пута  више  посетилаца  него  другог дана.  Колико  је  посетилаца  посетило  изложбу  за  та  три  дана?

 

38.  Који  је  број  три  пута  мањи  од  збира  бројева  246  и  123?

 

39. Када  је  стигао воз  на  одредишну  станицу,  ако  је  кренуо  у  22  часа и  45  минута,  а  кретао  се  3  часа  и  30 минута?

 

40. Аутомобил  је  крећући  се  брзином  од  63  км  на  час  прешао  пут за  4  часа.  Којом  брзином  се  кретао  воз  који  је  исто  растојање  прешао  за  7  часова?

 

41. У  5  једнаких  кутија  је  150  креда.  Колико  креда  стане  у  8  таквих кутија?

 

42. Један  базен  се  пуни  помоћу  две  цеви.  За  један  минут  прва  цев  улије  115  литара  воде,  а  друга  цев  улије  за  24  литре  воде  мање  него  прва. Колико  ће  литара  воде  бити  у базену,  ако  се  4  минута  буде  пунио  са  обе  цеви?

 

 

43. Из  два  града  кренула  су  истовремено  два  аутомобила.  Први  је  прешао  до  сусретра  274  км,  а  други  је  прешао  два  пута  више. Колико  су удаљени  ти  градови?

 

44. Из  два града  један  другом  у  сусрет,  истовремено  су  кренула  два воза. Први  се  кретао  брзином  од  67  км  на  час,  а  други  се  кретао  брзином  од 84  км  на  час.  Колико  ће  ови  возови  бити  удаљени  један  од  другог  после 3 часа вожње, ако  су  градови  из  којих  су пошли  удаљени  872 км?

 

45. Не  путу  дужине  350  км  кренула  су  два  аутомобила  један  другом  у  сусрет.  Први  је  прешао  189  км,  а  други  за  54  км више  од  првог.  Колико  је  сада  растојање  између  њих?

 

46. У  једном  ормару  су  303 књиге,  у  другом  је  2 пута  више  књига,  а  у  трећем  3  пута  мање  него  у  другом.  Колико  је  књига  у  сва  три  ормара?

 

47. Два  слона  за  један  дан  попију  280  литара  воде. Колико  ће  литара  воде  попити  3  слона  за  2  дана?

 

48. Брзи  воз  прелази  117  км  на  час,  а  авион  493  км  на  час.  Колико  ће  бити  дузи  пређени  пут  авиона  од  воза  након  2  часа?

 

49. У  једном  руднику  раде  рудари  у  три  смене.  У првој  смени  ради  12 рудара,  у  другој  за  42 рудара  више, а у трећој  смени  ради  половина  збира рудара  из претходне  две  смене.   Колико  рудара         ради  у  том  руднику?

 

50. Из  два  грађа  кренула  су  истовремено  двоје  мотоциклиста  један  другом  у  сусрет.   Један  прелази  65  км  на  час, а  други  52  км  на  час. После  четири  часа  растојање  је  између њих било  117 км. Колико  су удаљена  та  две  града?

 

51. За  исхрану 9 крава  и 80 овеца  потрошено  је  за  један  дан  348  кг  сена.  Колико  сена  је  довољно  дневно  једној  крави,   ако  је  једној  овци  довољно  3  кг?

 

52. Воз  је  за  8  часова  прешао  416  км.  Затим  је  повећао  брзину  за  4  км  на  час,  па  је  том  брзином  путовао  још  6  часова.  Колико  је укупно километара  прешао  тај  воз?

 

53. Број  998  умањи  количником  бројева  888  и  3.

 

54. Колико  пута треба  увећати  број  5  да  се добије  број  850?

 

55. Воз  је  ишао  брзином  од  67  км  на  час.  Од  прве  до  друпе  станице  путовао  је  три  сата.  До  треће  станице  стигао  је  за  наредна  два  часа,  а  у  крајњу  станицу  стигао  је  четири  часа  некон  што  је  напустио  трећу  станицу.  Колико  је  километара  прешао?

 

56. На  једној  полици  је  било  136  књига,  а  на  остале  три  полице  једнак  број. Колико  је  књига  на  свакој  од  три  полице,  ако  су  укупно  на  свим  полицама  592  књиге?

 

57. За  три  часа  воз  је  прешао  228 км.  Колико  ће  исти  воз  прећи  не мењајући  брзину за  7  часова?

 

58. Кројачка радионица је за четири дана шила по 156 панталона, а за наредна три дана по 124 панталона. Половина пенталона је послата у продавнице. Колико је панталона остало у радионици?

 

59. У понедељак  је  убрано  556  кг  јагода,  у  уторак  4  пута  мање, а  у  среду  за  48  кг више  него  у  уторак.  Колико  је  јагода  убрано  за  та  три  дана?

 

60. У 6  једнаких  врећа  је  288  кг  кромпира.  Колико  ће  кромпира остати, ако  се  из  5  таквих  врећа  прода  по  37  кг  кромпира из сваке вреће ?

 

61. На путу дугом 750 км кренула су  један  у  сусрет  другом истовремено два  камиона.  Први  камион  је  ишао  брзином  од  67 км  на  час,  а  други 74  км  на  час.  Колико  ће  растојање  између  камиона  бити након  3  часа?

 

62. Туриста је  путовао  6  часова  возом  који  се  кретао  брзином  од 56 км  на  час  после  тога  му  је  остало  да  путује  четири  пута више  него  што је  путовао.  Колико  километара  он  треба  да  пређе  на  свом  путовању ?

 

63. Један  пешак  за  4  минута  пређе  растојање  од  468 м,   а  другом пешаку  је  за  исто  растојање  потребно  6  минута.   Колико  ће  метара  прећи  оба  пешака  за  5 минута?

 

64. Воз  је  састављен  од  24  вагона.  8  вагона  у  тој  композицији  су  теретни.  У 7  путничких  вагона  је  по  48  седишта,  а  у  преосталим  вагонима  је  по  64  седишта.  Колико је путничких седишта у целој композицији ?

 

65. За  две  дечје  кошуље  је  плаћено  172  динара.  Колико  треба платити  пет  кошуља  за  одрасле,  ако  је  дечја  кошуља  за  29 динара  јефтинија  од  кошуље  за  одрасле?

 

66. У кутији  је  136  плавих  и  178  црвених  оловака.  Колико  је  оловака  у  3  такве  кутије.

 

67. Један чинилац је 2 пута већи од 139, а други чинилац је 100 пута мањи од 300. Одреди производ.

 

68. Композиција  воза  дужине  496 м  састоји  се  од  путничких  и  теретних  вагона.  У композицији  су  24  путничка  вагона  чија  је  дужина  по 9 м.  Колико  је  теретних  вагона  у  композицији,  ако  је дужина  једног  теретног  вагона  8м  ?

 

69. У градску  библиотеку  се  на  почетку  године  учланило  267 читалаца.  Другог месеца  број  читалаца  се  утростручио, а  трећег  месеца  повећао  се  за  још  86  читалаца.  Колико  је  читалаца  учлањено  у  градску  библиотеку  након  три месеца?

 

 

70. У складишту је било 578 телевизора. Из складишта је одмах продато 82 телевизора, а преостали телевизори су у једнаком броју отпремљени у 8 продавница. Колико је телевизора стигло у сваку продавницу?

 

71. Првога  дана  је  у  складиште  довезено  на  4  камиона  по  58  плинских  пећи,  а  другог  дана  је  на  6  камиона  довезено  по  54 плинских  пећи.  Наредног  дана  је  планирано  да  се  све  пећи  пошаљу  у  једнаком броју  у  7  продавница.  Колико  ће  пећи стићи у  сваку  продавницу?

 

72. Маја је одлучила да од својих 567 салвета другарици да 183 а да преостале салвете са сестром једнако подели. Колико ће салвета Маја тада имати?

 

73. Број 296 умањи за онолико колико је пута број 892 већи од броја 4.

 

74. Радници  су  првог  дана  ископали  188 м  канала,  другог  дана за  64 м  више  него  првог,  а  трећег  дана  четири пута мање него  првог  дела. Колико  је  ископано  за  сва  три  дана?

 

75. Први сабирак је производ непознатог броја и броја 9, а други је 226. Одреди непознати број ако је збир једнак производу бројева 125 и 8.

 

76. Збир  два  броја  је  646,  а  други  сабирак  је  за  76  већи  од првог. Одреди  сабирке.

 

77. Производ  броја  4  и  непознатог  броја  умањи  за  268  тако  да добијеш  број  112.  Одреди  непознати  број.

 

78. У магацин  је  првог  дана  стигло  373  кг кромпира,  а  другог  дана  за  22  кг  кромпира  више  него  првог.  Сав  кромпир  је распоређен  у  6  великих  сандука.  Колико  је  кромпира  у  сваком сандука,  ако  је  у  њих  стављена  једнака  количина?

 

79. Број  5  пута  мањи  од  735  увећај  3  пута,  па  добијени  број подели  са  7.

 

80. Први  број  је  145,  а  други  број  је  3  пута  већи  од  првог.  Трећи  број  је  два  пута  мањи  од  првог  и  другог  броја  заједно. Одреди  збир  другог  и  трећег  броја.

 

81. 760  џакова  соли  послато  је  у  два  града  на  једнако  натовареним  камионима.  У први  град  је  отишло  5  камиона,   а  у  други  град  3  камиона.   Колико  је  џакова  соли  више  стигло  у први  него  у  други  град?

 

82. Отац, мати и син имају укупно 76 година. Отац и мати имају укупно 66 година, а мати и син имају укупно 42 године. Колико година има свако од њих?

 

83. За 6 пластичних кашика плаћено је колико и за 10 кашичица.Колико је плаћено за 20 кашика и 20 кашичица, ако кашичица кошта 3 динара?

 

84. Два брата су сакупила 566 ораха. Први брат је затим очистио 119, a други брат два пута више ораха . Колико је ораха остало неочишћено?

 

85. Возач  аутомобила  је  набавио  365  литара  горива.  Првог месеца је потрошио 195 литара,  а  другог месеца 2 пута мање  литара  него  првог.   Колико  му  је  горива  остало?

 

86. Колико  је  седмица  у 413  дана?

 

87. Моторни  чамац  је  крећући  се  брзином  од  15  км  на  час  прешао  пут  за  3  часа.  Колико  ће  му  времена  требати  да  исти  пут  пређе  веслима,  ако  се  веслањем  креће  брзином  од  5 км  на  час?

 

88. Дата  су  три  броја:  први  је  278,  други  број  је  три  пута  већи од  првог броја,  а  трећи  број  је  4  пута  мањи  од  разлике  прва два  броја.  Одреди  трећи  број.

 

89. Једна  приватна  фирма  набавила  је  за  своја  два  аутомобила 933  литре  горива.  Један  аутомобил  просечно  троши  6  литара горива  дневно,  а  вожен  је  85  дана.  Колико  дана  се  може  возити  други  аутомобил  са  преосталим  горивом  ако  просечно  троши  9  литара  на  дан?

 

90. Фабрика  обуће  произвела  је  732  пара  ципела.  Прве  седмице 381  пар,  а  друге  седмице  три  пута  мање.  Колико  је  пари ципела  произведено  треће  седмице?

 

91. Збир бројева 158 и 249 умањи за онолико колико је пута број 3 мањи од броја 975.

 

92. Збир  два  броја  је  842,  а  први  сабирак  је  мањи  од  другог за  56. Одреди  те  сабирке.

РАЗЛОМЦИ

 

1. Количник  бројева  992  и  8  помножи  бројем  6,  па  одреди  трећину добијеног  броја.

2.  Зоран  је  у  једној  кутији  имао  256  маркица,   а  у другој  252. У  албум  је  ставио  четвртину  маркица из  прве  кутије  и  трећину  маркица  из  друге  кутије,

а)  Колико  је  маркица  Зоран  ставио  у  албум ?

б)  Колико  му  је  маркица  остало  у  обе  кутије?

 

3. Од  956  ученика  једне  школе  четвртина  је  отишла на  екскурзију.  Колико  је  ученика  остало  у  школи?

 

4. У  фабрици  је  368  радника.   Четвртина  су  жене,  а остало  су  мушкарци.  Колико  је  жена,  а  колико мушкараца  у  тој  фабрици?

 

5. Мирко  и  Славко  су  сакупљали  значке.  Трећина  Миркових  значака  је  40,  а  седмина  Славкових  значака  је  15.

а)    Колико  су  значака  сакупили  заједно?

б)    За  колико  је  значака  виШе  сакупио  Мирко  од  Славка?

 

6. За  колико  је  1/4 часа  већа  од  1/6  часа?

 

7. Марко  је  купио  оловку  за  46  динара,  а  то  је 1/3 његове  једночасовне  зараде.  Колико  новца  Марко заради за  5  часова?

 

8. За  колико  је  и  броја  840  мања  од  његове  трећине?

 

9. Ката је од 1 кг потрошила  четвртину  шећера  за  колаче  и  још  175 г  за              припремање  сока.  Колико  јој  је шећера  остало  од  1  кг?

 

10. Из  балона  у  коме  је  било  5  литара  сирћета  Ирена  је  утрошила, три  четвртине  за  зимницу  и  23 цл. за  припремање  салате.  Колико  јој         је  сирћета  остало?

 

11. Од  780  ученика  једне  школе  1/3  је  била  на  мору,  а 1/4ученика  је  била  на  планини.  Колико  ученика  није  путовало?

 

12. Који  је  број  за  158  већи  од  своје  трећине?

 

13. Ресторан  је  за  4  месеца  потрошио  444 кг  поврћа.  Првог  месеца трећину  целокупног  поврћа,  другог  месеца  два  пута  мање  него  првог  месеца,  а  трећег  и  четвртог  месеца  потрошена  је једнака  количина  поврћа.  Колика  је  поврћа потрошено  четвртог  месеца.

 

14. Школа  је  на почетку  школске  године  купила  164  кутије  белих  и  177  кутија  креда  у  боји.   Колико  је  кутија  креде  остало укупно,  ако  је  потрошена  половина  белих  и  трећина  креда  у   боји?

 

15. У  складишту  је  било  474  бојлера.  Трећина  бојлера  једнако  је  послата  у  два  града.  Колико  ће  бојлера  стићи  у сваки  град?

 

16. У  једној  школи  је  574  ученика,  а  половина  ученике  је у  7 једнаких одељења.  Колико  је  ученика  у  сваком  од  тих  одељења?

17. У  једној  кутији  Зоран  је  имао  256  маркица,   а  у  другој  252.  Извадио  је  четвртину  маркица  из  прве  кутије  и  трећину  из  друге.  Колико  му  је  маркица  остало  у  обе  кутије?

 

18. Бојан  је  планирао  да  882  струкова  парадајза  засади  уредове. Трећину  од  укупне  количи  је  засадно  у 6  једнаких  редова.  Колико је  струкова  у  једном  реду?

 

19. У књижари  је  било  858  свезака.  Првог дана  је  продато  шестина  од  укупне  количине,  а  преостале  свеске  су  продате за  4  дана у једнаким  количинама.  Колико  је  свезака  продато дневно  за  та  4  дана?

20. Бојан каже:“ Када сам прочитао половину своје књиге и још једну њену четвртину, остало ми је да прочитам још 58 страница. Колико страница има Бојанова књига?

 

21. Два  зидара су имала припремљених 712 цигала  за зидање.Први  је током  зидања потрошио 1/8 цигала,  а други 1/4.

а)  Колико им је цигала остало да утроше?

б)  Колико је  цигала више утрошио други зидар од првор ?

 

22. Иван  је  у  град  понео  петину  свог новца.   Купио  је  кошуљу  за  129 динара,  а  кући  је  вратио  56  динара.  Колико је  новца  Иван  имао  код  куће  пре  куповине?

 

23. Када  је Јелена прочитала 1/4 књиге и још 38 страница,прочитала  је  укупно  176 страница. Колико  страница има  та гњига?

 

24. Влада и Марин су истоварали џекове са камиона на коме их је било 679. Влада је истоварио 1/7 од укупне количине,  а Марин  је истоварио 15  џакова више од Владе. Колико им је џакова остало да истоваре?

 

25.  Воћњак  има  126  стабала.  Половина  су  јабуке,  а  трећина су  крушке.  Колико  је  кајсија,  ако  су  то  преостала  стабла?

26. У продавници  намештаја  је  било  248  столица. Првог  дана су  4  камиона  довезла  у  продавницу  по  76  столица,  а  другог  дана  је  из  продавнице  одвезена  трећина  од  укупног броја  столица.  Колико  је  столица  сада  у  продавници?

 

27. У магацину је било 340 џакова кромпира. 9 купаца је купило једнаку количину, па је у магацину остало 160 џакова. Колико је џакова купио сваки купац?

 

28. Три  брата  су  чистила  392  ораха.  Најстарији  је  очистио половину,  средњи  четвртину,  а  најмлађи  осмину  од  укупне  количине.  Колико  је  ораха  остало  неочишћено?

ИЗРАЗИ

1. Састави  математички  израз  и  одреди  његову  вредност:

а)  756  умањи  збиром  бројева  148  и  259

б)  Разлику  бројева  175  и  578  увећај  њиховим  збиром

ц)  Први сабирак је 246 а други  за   78  мањи.  Одреди разлику.

д)  Умањилац  је  354,   а  умањеник  је  за  259  већи. Одреди разлику.

е)  Први  сабирак  је  за  56  мањи  од  106,  а  други  сабирак  је за  59  већи  него  први.  Одреди  збир.

 

2. Дати  су  бројеви а и  б.  Помоћу  њих  запиши  следеће математичке изразе:

а)  Њихову  разлику  увећај  њиховим  количником

б)  Од  њиховог  производа  одузми  њихов  збир

ц)  Први  сабирак  је  њихов  количник,  а  други  сабирак  је  за 19  већи

д)   Умањеник  је  њихов  производ,  а  умањилац  је  њихов  збир

е)  Количник  тих  бројева  увећај  њиховом  троструком  разликом

ф)  Половину  њиховог  збира  умањи  четвртином  њихове разлике

 

3. Први  сабирак  је  275,   а  други  сабирак  је  за  78  мањи од првог. Израчунај збир.

 

4. Умањеник  је  504,   а  умањилац  је  осам  пута  мањи. Израчунај разлику.

 

5. На  првој  полици  је  било  145  чоколада,  а  на  другој  218. Са обе полице  је  узето  по  68  чоколада.  Колико  је  чоколада сада  на  полицама?

 

6. Ирена  је  имала  176  салвета,  па  је  од  маме  добила  још 94,  а  њена  сестра је  имала  224  салвета  па  је  другарици дала  68.   Сада   су  све  салвете подједнако  ставиле  у  три кутије.   Колико  је  салвета  у  свакој  кутији?

 

7. На  једном  паркингу  је  првог  дана  били  паркирано  248аутомобила. Другог дана  је  било  паркирано  169  аутомобили мање  него  првог дана.  Трећег  дана  је  паркирано  четира пута  више  аутомобила  него  другог  дана. Колико  је аутомобила  било на  паркингу  за  сва  три  дана?

 

8. На  полици  једне  библиотеке  је  748  књига.  Од  тога  је  388 романа  и  четири пута  мање  збирки  песама. Колико  је  осталих књига  на  тој  полици?

 

9. Милан има 78 сличица, Иван 24 сличице мање од  Милана, а Милош има три пута више сличица него  Милан и Иван заједно. Колико сличица  имају сва  три дечака ?

 

10. Кошуље  кошта  276  динара.   Мајица  је  три  пута  јефтинија од  кошуље,  а  панталоне  су  два  пута  скупље  од  кошуље.  Колико ће  новца  остати  Горану  ако  има  л  000  динара,  а жели  да  купи  ту  кошуљу,  мајицу  и  те  панталоне?

 

11. Први  сабирак  је  разлика  бројева  426  и  353,   а  други сабирак  је  три  пута  већи.  Одреди  збир.

 

12. Умањеник  је  збир  бројева  159  и  276,  а  умањилац  је  5 пута  мањи  од  умањеника.  Одреди  разлику.

 

13. Први  чинилац  је  разлика  бројева  946  и  897,  а  други чинилац  је  број  8  пута  мањи  од  48.  Одреди  производ.

 

14. Делилац  је  број  7  пута  мањи  од  35,  а  дељеник  је трећина  збира  бројева  148  и  107.  Одреди  количник .

 

15. Умањилац  је  6  пута  мањи  од  144,  а  умањеник  је  за  6 већи  од 153.  Одреди  разлику.

 

16. Први  чинилац  је  збир  бројева  27  и  56,  а  други чинилац  је за  77  мањи  од  првог.   Одреди  производ.

 

17. За  колико  је  збир  бројева  165  и  5  већи  од  њиховог количника?

 

18. Разлику бројева 135 и 5 увећај њиховим производом, па умањи  њиховим  количником.

 

19. За  колико  је  количник  бројева  140  и  4 мањи  од  њиховог производа?

 

20. Милена  и  њена  сестра  су  брале  трешње.   Убрале  су  225 трешања,  при  чему  је  Милена  убрала  четири  пута  више  него њена  сеатра.  Колико  је  трешања  убрала  свака  од  њих?

 

21. У једном одељењу је А ученика, а у другом одељењу је за Б ученика мање него у првом. Колико је ученика у оба одељења?

 

22. Запиши  изразе  и  одреди  њихову вредност:

а)  Збир  бројева  59  и  146  увећај  три  пута,  па  умањи за  298.

б)  Разлику  бројева  л  000  и  713  увећај  разликом  бројева 926  и  797.

ц)  Четвороструки  број  189  умањи  за  599.

д)  За  колико  је  збир  бројева  476  и  198  већи  од половине њихове  разлике?

 

23. Дати су бројеви 48 и 8.  Запиши  математичке  изразе и одреди  њихову  вредност:

а)  Њихову разлику  увећај  њиховим  количником.

б)  Од  њиховог  производа  одузми  половину  њиховог збира.

ц)  Први  сабирак  је  њихов  количник,  а  други  је  за 19  већи.

д)  Умањеник  је  њихов  производ,  а  умањилац  је њихов троструки  збир.

е)  Количник  ових  бројева  увећај  њиховом  троструком разликом.

ф)  Половину  њиховог  збира  умањи  четвртином  њихове разлике.

 

24. Шта мораш урадити са количником бројева 973 и 7 да би  се добио  број   255?

 

25. Троструки количник бројеве 835 и 5 умањи за 99.

26. Трећину разлике бројева  1 000 и 349 увећај 7 пута.

 

27. Израчунај  изразе:

а) Један сабирак је 214,  а други је 3 пута већи.

б) Први сабирак је 6 пута већи од другог који  је 126.

ц) Умањилац је 72,  а умањеник је 6 пута већи.  Одреди  разлику.

д)  Умањилац је 84,  а разлика  је 5 пута већа.  Одреди умањеник.

 

28. Који је број мањи за 48 од шестине разлике бројева  712  и 298?

 

29. Који је број за 236 већи од седмине  збира бројева  262  и 648?

 

30. Одреди количник збира бројеве 475  и  389 и разлике  бројева 232  и  226.

 

31. Први сабирак је трећина бороја  204,  а други сабирак је  три пута већи од првог.  Одреди збир.

32. Из  бурета  чија  је  запремина  500  л  два  радника  су узимала  воду за  заливање.  Први  је  из  бурета  извадио  147  л воде,  а  други  два  пута  више.  Колико  је  воде  остало  у бурету?

 

33. У продавници  је  била  1  т  брашна.  Преподне  је  продато 269 кг, а  поподне  три  џака  по  65 кг.

а)  Колико  је  брашна  остало  тога  дана  у  продавници?

б)  Ако  ће  и  следећег  дана  бити  продата  једнака  количине брашна,  колико  ће  га  тада  остати у  продавници?

 

34. Три  зидара  су  507  цигала  једнако  поделили  и  започели зидање.  Пред  ручак  је  првом  остало  76  цигала, други  је  у зидању потрошио  84  цигле,  а  трећи  је потрошио  95  цигала. Још  колико  је  цигала  преостало свој  тројици  зидара?

 

35. У  фабрици  намештаја  је  из  производње изнешено  776 столица. Половина  је  једнако  натоварена  на  4  камиона. Колико  је  столица  било  у  сваком  камиону?

 

36. Радници  су  добили  задатак  да  поставе  плинске  цеви  у дужини  од  1  км.  Првог дана  су  поставили  244  м  цеви, а другог  дана  две  трећине  од  количине  која  је  преостала после  првог дана.  Још колико  цеви  радници  треба  да поставе?

 

37. Мотоциклиста  вози  брзином  од  57  км  на  час.  а  возач аутомобила  96  км  на  час.  За  колико  ће  дужи  бити  пређени пут  возача  аутомобила     после  четири  часа  вожње, ако крену  истовремено  из  истог  места?

 

38. У  једној  школи  је  784  ученика.  На  крају  школске  године одличних  ђака  је  било  тачно  четвртина,  врло  добрих  за.  253 више  од  одличних,          а  добрих  за  517  мање  него одличних и  врло  добрих  заједно.  Ако  ни један  ученик  није  имао недовољне  оцене,  колико  је  било  довољних  ученика?

 

39. Туриста  је  аутобусом  прешао  441  км,  бродон  три  пута мање  него  аутобусом,   а  возом  158  км  више  него  бродом. Колики  је  пут  превалио  туриста?

 

40. Камион  је  прешао  првог  дана  314  км,  а  то  је  два  пута мање  него  што  је  прешао  другог  дана.  Колико  је  километара прешао  камион  за  два  дана?

 

41. Збир  три  броја  је  901.  Одреди  трећи  сабирак,  ако  је први  сабирак  483,  а              други  седам  пута  мањи  од  њега.

 

42. Од  822  кг  кромпира  у  петак  је  продато  пет  пута  мање него  у  суботу.  Ако  је  за  та  два  дана  продат  сав  кромпир, колико  је  продато  у  петак,  а  колико  у  суботу?

 

42. Два  дечака  су  поделила  232  сличице  тако  да  је  први добио  три  пута  више  сличица  него  други.  Колико  је  сличица добио  сваки  од  њих?

 

43. Колико  је  пута  збир  бројева  139  и  237  већи  од  броја  8?

 

44. Мама  је  у продавници  купила  две  чоколаде  од  270 г  и три  кесице грисина.   Израчунај   масу  робе  коју  је  мама купила,  ако  кесица:  грисина  има  пет  пута  мању  масу  од чоколаде.

 

45. Столар  је  направио  полицу  дужине  1 м.  Када  се  на  њу стави  кутија  дужине  3  дм  7  цм  и  три  једнаке  књиге дебљине 3  цм  6  мм  колико ће слободног простора  остати?

 

46. Између  две  куће  треба  поставити  стубове  за  ограду  од жице. Колико  ће  стубова  бити  потребно,   ако  ограда  има дужину  36 м, а  размак  између  стубова  износи  4  м ?

 

47. Дрвену  греду  дужине  8  м  64  цм  треба  исећи  на  9 једнаких  делова.

а)  Колика  ће  бити  дужина  једног  дела?

б)  На  колико  ће  се  места  пресећи  греда?

ц)  За  колико  ће  три  таква  дела  бити  краћа  од  целе  греде?

 

48. Одреди  вредност  израза,  ако  знаш  да  је  а = 152,  б =  а : 2

( 543  – а : 4 )  +  5 • б =

 

49. Одреди вредност израза:

а)  186  +  63  ∙  7  =

б)  475  :  5  –   36 =

ц)  392  :  4  + 392  ∙  4  =

д)   (  750  :  2  )   :  5  =

е)  3  ∙  (  260  :  4  )  =

 

50. Из  два  града  удаљена  1  000  км  кренула  су  истовремено два  аутомобила један  другом  у  сусрет.  Први  се  кретао брзином  од  76  км  на  час,  а  други  брзином  од  97  км  на  час.

а)  Колико  ће  растојање  између  тих  аутомобила бити  након пет  часова  вожње?

б)  За  колико  ће  километара  први  аутомобил  мање прећи  од другог  након  6  часова  вожње?

 

51. Баба  Јованка  је  исплела  5  шалова  при  чему  је  за  сваки шал утрошила  по  65  г  вуне.  Након  тога  јој  је  остало  два пута  више  вуне него  што  је  потрошила.  Колико  је вуне  имала пре  плетења?

 

52. Од  665  цигала  које  су  биле  на  једној  гомили  један радник је  у  камион  утоварио  три  седмине,  а  други  радник  две петине.

а)  Колико  је  цигала  преостало  да  се  утовари?

б)  Који  је  радник  утоварио  више  цигала  и  за  колико?

 

53. У две  мање  кутије  је  стало  236  оловака. Колико ће оловака  стати  у четири  веће  кутије,  ако  у  једну  већу  кутију стане  65  оловака  више  него  у  једну  мању?

 

54. Једна  породица  је  имала  1  т  угља,  па  је  за  недељу дана  потрошила  осмину.  Колико  им  је  угља  остало?

 

55. У  Једном  јату  је  45  голубова,  у  другом  за  9  мање  него у  првом,  а  у  трећем  је  девет  пута  мање  голубова  него  у првом  и  другом  заједно.  Колико  голубова  недостаје  да  их  у сва  три  јата  буде  300?

 

56. Половину  производе  бројева  125  и  8  умањи  за  четвртину збира  бројева  137  и  263.

57. Када  је  тркач  прешао  половину  пута  до  циља му је остала  једна  четвртина  пута  и  још  138 м.  Колико  је  дуг  пут који  је  тркач  требао  да  пређе?

 

58. Одреди  збир  ако  је:

а)  први  сабирак  производ  бројева  547  и  2,  а  други  количник бројева  248  и  8.

б)  први  сабирак  производ  бројева  2  и  268,  а  други  сабирак 8  пута  мањи  од  првог.

 

59. Који  је  број  за  48  мањи  од  шестине  разлике бројева  712 и  298?

 

60. Одреди  збир  бројева  347  и  количника  бројева  738  и  9.